:
MENGENAI KAMI (SMIH)

 

Mengenai Kami

 

Sekolah Menengah Islam Hira’ (SMIH) ditubuhkan pada penghujung bulan Disember 1991,bertempat di Lot 236-S, Kg. Batu Belah, Klang, Selangor.  SMIH adalah sebuah sekolah berasrama penuh dan telah berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Selangor dengan pendaftaran No.12S(5) Kod Sekolah : BYA 3065. Dan berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada tahun 2003 dengan menjalankan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) KPM dan Kurikulum Diniyyah Majlis Guru Besar Sekolah-Sekolah Islam Malaysia (MUSLEH). SMIH telah berpindah ke tempat baru di Lot 1331/1332, Kg. Sg. Sembilang, Jeram, Kuala Selangor, Selangor pada penghujung tahun 1998 di atas tapak seluar 10 ekar sehingga sekarang bagi menampung kemasukan pelajar yang sangat ramai. Pengambilan pelajar adalah untuk Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima setiap tahun.

 

 

Falsafah Misi & Visi

 

Falsafah

Pendidikan di Hira’ adalah satu proses yang berteraskan Tauhid bagi membina insan Rabbani didalam sistem yang holistik, bersepadu, seimbang dan dinamik berpandukan al-Quran dan al-Sunnah. Usaha ini adalah bagi membentuk individu yang berkemampuan membangunkan kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan negara ke arah satu peradaban yang sejahtera demi kebahagian di dunia dan akhirat. 

  

Visi

Menjadi institusi yang menerajui sistem pendidikan Islam holistik dan inovatif

 

Misi

Membina tokoh masyarakat yang bersifat Rabbani melalui sistem pendidikan Islam yang menyeluruh, unggul dan dihormati.

 

 

Objektif

 

 • Mengembangkan potensi murid dari segi jasmani dan, emosi, rohani dan intelektual bersesuaian dengan tahap perkembangan murid yang berumur di antara 7 hingga 12 tahun.
 • Melahirkan murid yang menghayati nilai Islam ke arah mewujudkan sebuah masyarakat berdaya maju, harmonis, inovatif dan progresif.
 • Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang progresif melalui pembinaan dan menambah semangat cintakan ilmu.
 • Membentuk dan melahirkan murid yang berilmu, beriman dan menghayati akhlak muslim.
 • Mengasah kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Melayu, Arab dan Inggeris.
 • Mengajar mengenali manusia dan ciptaan Allah yang lain, peranan serta hubungan di antara keduanya sesuai dengan tahap perkembangan umur murid.
 • Menyerapkan asas Ad Deen Islam yang kukuh.
 • Menyediakan kemahiran membaca dan pemahaman Al-Quran.
 • Menyuburkan bakat dan potensi semulajadi murid ke arah pencapaian kendiri. 

 

 

 

Falsafah

 

Pendidikan yang berteraskan Tauhid bermatlamat untuk membina, membentuk dan melahirkan insan Rabbani yang beriman, berilmu dan berakhlak serta berkemampuan membentuk kehidupan diri, keluarga, masyrakat, negara dan dunia seperti mana yang dituntut oleh Al-Quran dan As-Sunnah melalui sistem pendidikan yang terkini, seimbang, bersepadu, menyeluruh dan berterusan. 

 

 

Matlamat

 • Mewujudkan suasana ubudiyyah kepada Allah melalui pembinaan INSAN & MASYRAKAT YANG SOLEH.
 • Membina dan menyediakan INSAN untuk menjadi KHALIFAH ALLAH agar dapat memikul tanggungjawab terhadap : 
 1. Diri sendiri
 2. Keluarga
 3. Masyarakat
 4. Alam Sekitar